sunflowers

Att utveckla chefer och ledare är att erbjuda olika former av träning, coaching och stöd för att förbättra deras ledarskapsförmågor och förmåga att hantera olika situationer inom organisationen, det syftar till att stödja cheferna i deras roll och hjälpa dem att växa och utvecklas som ledare.

Det kan vara att är att medvetandegöra individens drivkrafter och den kraft de har. Att ha modet att rannsaka sig själv och sina drivkrafter, sina motiv och sina val. Chefens/Ledarens beteende är det som omgivningen reagerar på och agerar utifrån. Här handlar det om att på olika sätt (feedback, reflektion) få perspektiv på sig själv, hantera känslor och nå insikt om vad man vill stå för.

Organisationskulturen behöver förstås för att öka insikten om vad som är möjligt och inte möjligt att hantera och påverka. Vidgade perspektiv när det gäller organisationen ger en ökad förståelse för den kontext man befinner sig i. Då kan ett nytt strategiskt tänkande, nytt agerande och ett mera hållbart beslutsfattande utvecklas.

Mod att förändra och samtidigt ha förmåga att skapa trygghet och stabilitet är grunden för framgångsrikt förändringsarbete i ett ofta komplext sammanhang. Att utveckla dessa förmågor i balans är centralt för verklig ledarutveckling.

Metod: Individuell coaching enligt en ”case-modell”

Syfte: Att utveckla ledarskapet för att nå ledarens och företagets vision och mål

Mål: En positiv förändring mot ett effektivare ledarskap, med 

  • inre insikter om styrkor, roller, värden och kontrollspann
  • ökad förmåga att se möjligheter, hitta en balans mellan olika arenor

och sätta gränser för sig själv och andra

  • en bild av framtiden som ger en ökad medvetenhet om vad ledaren vill uppnå i sin ledarroll och hur han tar dig dit

Vi arbetar med hela personligheten och utvecklar tillsammans de delar som behövs för ett effektivt framtida ledarskap, mot goda och effektiva strategier och ett ökat medvetande och ansvarstagande.

Jag arbetar med chefsstöd/ledarutveckling i kommunala och statliga organisationer, liksom i privata företag. Allt detta har också gett mig en stor erfarenhet av lednings- och förändringsarbete liksom arbete med olika kulturer. Exempel på företag och organisationer där jag coachat är Axis Communications, Daikin, Lindinvent, Industritorget, Arbetsförmedlingen, Jordbruksdepartementet, LKF och skolor i Skåne (grundskolor, gymnasier och vuxenutbildningar) samt ett antal mindre företag.